Conveni

La  prevenció dels riscos per a la salut i la seguretat en el treball constitueix una prioritat per a tots els qui subscrivim aquest conveni.

Per això decidim  complir rigorosament tot allò que disposa el RD 1627/1997 pel qual s’estableixen condicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció  i prenem el compromís de fer una política de prevenció integrada i d’aplicar-la, d’acord amb aquest RD, en tots els estadis del projecte i de la realització de les nostres obres.

El nostre objectiu és integrar la seguretat en la construcció.

Per l’esmentada raó, el promotor ha designat el coordinador de seguretat i de salut, en la fase de projecte/d’execució de l’obra.

Les funcions de cadascun dels agents del projecte han estat definides en aquest conveni.

Donem prioritat a la utilització de les eines d’anàlisi i d’avaluació dels riscos professionals i a l’aplicació dels mitjans per a eliminar-los en el seu origen. En tots els estadis del projecte, totes les accions de prevenció es basaran en una avaluació dels riscos potencials per a la seguretat i la salut d’aquells que treballaran en la construcció i dels usuaris futurs de l’obra, tenint en consideració els principis generals de prevenció  segons l’art. 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment:

a) En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases que es desenvoluparan simultàniament o successivament.

b) En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests  treballs o fases de treball.

Abans d’iniciar l’obra, les empreses han d’haver resolt l’organització de les activitats coincidents i  dissenyat els llocs de treball.

Estem per la cultura de prevenció des del mateix projecte i donem suport a l’esperit de prevenció col·lectiva i recíproca dins de la cadena dels nostres col·laboradors: projectistes, organitzadors, empresaris, contractistes i subcontractistes, artesans i treballadors autònoms i assalariats, d’acord amb aquest conveni.

Ens comprometem a donar totes aquelles informacions útils als col·laboradors eventuals des de l’inici del projecte fins a la finalització total de l’obra, perquè treballin d’acord amb les nostres prescripcions sobre coordinació de la seguretat i salut.

Això suposa també exigir el compromís mutu d’aquests col·laboradors amb la nostra política de prevenció dels riscos professionals, d’acord amb les condicions següents :

1. Funcions i prestacions dels coordinadors

1.1. Coordinació del projecte de l’obra

El promotor ha de designar un  coordinador de seguretat, en la fase de projecte, quan en el projecte intervé més d’un projectista.

El coordinador de seguretat  haurà de preveure, durant les fases de disseny, estudis i elaboració del projecte de l’obra, les mesures que cal prendre  per a la millora de la seguretat i salut i de les condicions de treball en la construcció i  també durant les tasques de manteniment de l’edifici.

En el moment de determinar solucions arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives (que afectin la planificació dels diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament) i en el moment de la previsió del calendari de realització de l’obra, haurà de coordinar i assegurar-se del compliment d’allò previst en el  RD 1627/1997 pel qual s’estableixen condicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, tenint en consideració els principis generals de prevenció  segons l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment:

a) En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases que es desenvoluparan simultàniament o successivament

b) En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball.

Caldrà que es redacti i es tingui sempre en compte l’Estudi de seguretat i salut o l’Estudi bàsic del projecte.

1.2. Coordinació de la realització de l’obra.

El coordinador de seguretat en fase d’execució d’obra, és designat pel promotor en tots aquells casos en  què intervé més d’una empresa, una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, segons el RD, són les següents:

a) Coordinar l’aplicació del principis generals de prevenció i de seguretat:

-En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases del treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.

-En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l’obra per  garantir que els contractistes, i, si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l’article 10 del RD 1627/1997.

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions que s’hi hagin introduït. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones autoritzades. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

1.3. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. Article 10 RD 1627/1997.

De conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals, els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, particularment, en les tasques o activitats següents:

a) El manteniment de l’obra en correcte estat d’ordre i neteja.

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi  de corregir els defectes que poguessin afectar  la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f) La recollida dels material perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

h) L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases del treball.

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra.

El coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra es compromet davant del promotor a complir la seva funció en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin en el projecte. Qualsevol divergència serà presentada al promotor.

2. Informació  facilitada pel promotor, els contractistes i altres empresaris

Les prestacions del coordinador s’elaboraran a partir dels documents del projecte i del contracte dels treballs.

El promotor facilitarà que el coordinador de seguretat en la fase de projecte intervingui en totes les fases d’elaboració del projecte i de preparació de l’obra.

El promotor, el contractista i totes les empreses hi contribuiran facilitant la informació que calgui i incorporant les disposicions proposades pel coordinador en les opcions arquitectòniques, tècniques i/o d’organització. Han de tenir en compte les observacions del coordinador, degudament justificades, o bé proposar unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

3. Obligacions dels altres agents que intervinguin en l’obra

3.1 Obligacions dels contractistes i subcontractistes.

3.1.1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:

a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’esmentat article 10 del  RD 1627/1997.

b) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de seguretat i salut.

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, i també complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del RD 1627/1997, durant l’execució de l’obra.

d) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut en l’obra.

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i,  si és el cas, de la direcció facultativa.

3.1.2. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de seguretat i salut en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin  contractat.

A més, els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes en el Pla, en el termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

3.1.3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.2. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment una activitat professional en l’obra.

3.2.1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:

a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’article 10 del RD 1627/1997.

b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix en l’annex IV el Reial decret, durant l’execució de l’obra.

c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de prevenció de riscos laborals.

d) Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts en l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert.

e) Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

f) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.

g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i de la direcció facultativa, si n’hi ha.

3.2.2. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de seguretat i salut.

a) La maquinària, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de treball que l’empresari posa a disposició dels seus treballadors.

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l’obra, han d’utilitzar equipament de protecció individual apropiat, segons el risc que s’ha de prevenir i l’entorn del treball.

3.3. Responsabilitats, drets i deures dels treballadors.

Les obligacions i drets generals dels treballadors dels sectors d’activitat, públics o privats, són tots aquells que la legislació vigent els atorga, d’entre els quals destaquen:

El deure d’obeir les instruccions de l’empresari en allò relatiu a seguretat i salut

El deure d’indicar els perills potencials

La responsabilitat dels actes personals

El dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació amb la seguretat i la salut, en especial sobre el Pla de seguretat

El dret a la consulta i participació, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals

El dret a dirigir-se a l’autoritat competent

El dret a interrompre el treball en cas de perill seriós

4. Documents per a la prevenció i coordinació

4.1. Llibre-registre de prevenció i coordinació

El Llibre-registre de prevenció i coordinació s’obre des de l’inici de la intervenció del coordinador.

Aquest document recull, com a diari,  les mesures de prevenció definides en les diverses etapes de desenvolupament del projecte de l’obra i de la seva realització.

Relaciona, també,  tots els documents útils que afecten la prevenció i la coordinació en el camp de la seguretat i la salut, el procés verbal d’intercanvi de raonaments entre el coordinador del projecte i el coordinador de la realització, les dades de tots els agents que intervinguin en el projecte i en l’obra, les memòries de les reunions de coordinació, les sessions d’informació i/o formació, les visites comunes, les observacions i les consignes a transmetre.

4.2. Avís previ

Aquest document ha d’estar exposat en l’obra.

En l’Avís previ, el promotor informa al Departament de Treball de la Generalitat, d’acord amb el RD 1627/97 dels diferents agents que  assumeixen responsabilitats quan al compliment  de les condicions de treball.

4.3.Estudi de seguretat i de salut i  Estudi bàsic de seguretat i salut

Aquests dos documents es preparen a partir  del Projecte

En el moment de la preparació del Projecte, el coordinador de la fase de projecte elaborarà, o farà elaborar sota la seva responsabilitat, l’Estudi de seguretat i salut o  l’Estudi bàsic per als treballs que es desenvoluparan a l’obra.

El contingut d’aquests documents serà el que fixa el RD 1627/97 en els seus article 5 i article 6, respectivament. Formaran part del projecte d’execució de l’obra o, si escau, del projecte d’obra i contindran les mesures de prevenció adequades al risc que comporti la realització de l’obra.

Tindran en compte qualsevol activitat que es dugui a terme en l’obra, i identificaran les zones en què es facin treballs inclosos en algun dels diversos apartats que figuren en l’annex 2 d’aquella normativa.

Sempre hi constaran les previsions i les informacions útils per realitzar, al seu dia, en condicions de seguretat i salut,  aquells treballs posteriors previsibles.

El coordinador de seguretat en la fase de projecte, a mesura que es desenvolupi el projecte, haurà de disposar dels mitjans i informacions necessaris per a l’elaboració de l’Estudi de seguretat i salut o l’Estudi bàsic .

Aquest estudi  s’estableix sobre la base de les informacions que proporciona el projectista, el promotor, i, si escau, el contractista  i les empreses implicades.

4.4. Pla/plans de seguretat i de salut

Abans de l’inici de la seva intervenció a l’obra, cada contractista o empresari, cada treballador autònom que tingui empleats a l’obra o el promotor, si ell contracta directament treballadors autònoms, han de presentar al coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, per a la seva aprovació, un Pla de seguretat i salut, preparat sobre la base de l’Estudi de seguretat i salut o l’Estudi bàsic.

Els diferents Plans de seguretat i salut aprovats, seran  posats, per cada contractista, a disposició dels representants dels treballadors, els quals podran presentar-hi  modificacions de la manera prevista en el RD 1627/97.

El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra comunicarà a la Direcció facultativa el  Pla de seguretat i salut aprovat. 

5. Organització de les reunions

a) Reunions de coordinació sobre seguretat i salut en el moment de redactar el projecte de l’obra.

En aquestes reunions de treball s’avaluaran els riscos del projecte (Estudi de  seguretat i salut o Estudi bàsic), l’estudi estadístic dels riscos professionals, la definició de les necessitats de seguretat i salut pels treballs de manteniment i de modificació de l’obra.

Hi han de participar o estar informats el promotor, els contractistes i  les persones competents, i també representants dels treballadors en el camp de la seguretat i la salut de la futura explotació de l’obra.

b) Reunions de coordinació i visites d’inspecció de seguretat i salut durant  la realització de l’obra.

El coordinador organitzarà periòdicament, considerant els riscos existents en l’obra, les reunions de coordinació i les visites a l’obra. Establirà, també, la llista dels participants. Qualsevol reunió de participació s’iniciarà amb l’anàlisi dels riscos i dels accidents produïts durant el període anterior i una avaluació dels riscos futurs.

El coordinador controlarà la difusió dels informes de les reunions i de les inspeccions de seguretat i salut. D’acord amb el promotor i els contractistes, garantirà un sistema eficaç de difusió de les informacions, de les instruccions i dels documents, i de les situacions perilloses.

6. El coordinador i els treballadors

El coordinador vetllarà perquè la informació i la consulta dels treballadors dins de les seves empreses es dugui a terme de manera comprensible.

S’encarregarà  que:

Se’ls informi de totes les mesures preses per a la seva seguretat i salut a l’obra

Les informacions siguin intel·ligibles per als treballadors afectats

Els treballadors i/o representants siguin  informats i consultats sobre les mesures preses pel coordinador en relació amb el Pla de  seguretat i salut,  especialment sobre les mesures decidides  per l’empresari per  garantir la seguretat dels treballs en l’obra.

Hi hagi una coordinació adequada entre treballadors i/o representants en l’obra

Finalment, acordem exigir a cadascun dels nostres col·laboradors que conegui i assumeixi el contingut del CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ, abans de la seva participació en els treballs.

Per assolir aquesta acció col·lectiva, posem en comú les nostres experiències i coneixements, i confiem en el compromís i la responsabilitat mutus.